Turystyka

  • Koło Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej

    Koło Naukowe Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej działa przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Koła jest poszerzanie i propagowanie wiedzy związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem naszych studiów. Na spotkaniach Koła dzielimy się między sobą doświadczeniami z podróży po kraju i za granicą i organizujemy objazdy naukowe w celu poznania miejscowości turystycznych. Koło nawiązuje także kontakty z innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju, także i innymi Kołami Naukowymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności.

  • Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury – TXA

    TXA zrzesza studentów i absolwentów studiów, którzy poza studiami i pracą zawodową pragną rozszerzać swoje zainteresowania o takie dziedziny jak turystyka, krajoznawstwo, ochrona naturalnego środowiska człowieka oraz ochrona zabytków. TXA stawia sobie za cel m. in. propagowanie turystyki i krajoznawstwa w środowisku studenckim, systematyczne poszerzanie wiedzy o historii, dorobku kulturalnym i gospodarczym regionu gdańskiego, szerzenie kultury uprawiania turystyki oraz propagowanie zasad ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków.