Studia doktoranckie

 • Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”

  Działalność ma na celu przede wszystkim zdobywanie, poszerzanie i popularyzację wiedzy z zakresu szeroko rozumianej Słowiańszczyzny, poprzez organizajcę licznych wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Organizacja między innymi takich przedsięwzięć jak: Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Dzień Slawisty, czy warsztaty dla dzieci,

 • Doktoranckie Koło Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”

  Historia naszego stowarzyszenia sięga roku 2003, kiedy to grupa osób zaangażowanych w różne trójmiejskie inicjatywy społeczne, obywatelskie, pro-ekologiczne postanowiła założyć wspólnie nowe stowarzyszenie, którego głównym celem miała być działalność edukacyjna. W ten sposób powstało Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina”, które w dniu 11.02.2010 zmieniło nazwę na Stowarzyszenie „Na Styku”. Obecnie bierzemy udział w realizacji europejskiego projektu „GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich

  Koło działa w wielu kierunkach, przede wszystkim chce ono stworzyć doktorantom możliwość prowadzenia własnych badań, brania udziału w życiu naukowym na Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelniach, a także ułatwić współpracę z innymi organizacjami. Odpowiada ono za organizację m.in. ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów i młodych naukowców pn. Lustro – język, kultura, literatura, organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin cz organizowanie wypraw badawczych ( m.in. do placówek naukowych).

 • Koło Nauk o Ziemi Studentów i Doktorantów Politechniki Gdańskiej ,,GeoFLOW"

  Koło Naukowe ,,GeoFLOW" jest organizacją zrzeszającą osoby pragnące aktywnie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Nauk o Ziemi

 • Koło Naukowe Doktorantów WPiA UG

  Koło Naukowe Doktorantów jest organizacją zrzeszającą uczestników studiów doktoranckich, która istnieje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od czerwca 2014 roku. Przedmiot jego działalności stanowi organizowanie ruchu naukowego Doktorantów.

 • Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

  Do głównych zadań Koła należą aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska naukowego doktorantów. NKDH UG zrzesza historyków (w tym historyków prawa i wojskowości), historyków sztuki oraz archeologów. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencje naukowe oraz wygłaszają prelekcje w ramach kolejnych, corocznych edycji Wykładów Otwartych na Wydziale Historycznym UG. Członkowie NKDH UG są pomysłodawcami i współorganizatorami (razem z NKH UG) konferencji marynistycznej o ogólnopolskim zasięgu, od 2011 roku odbywającej się cyklicznie na Wydziale Historycznym UG. W roku 2018 r. zorganizowaliśmy także ogólnopolską konferencję regionalistyczną: "Polska gminna i powiatowa - Regiony na przestrzeni dziejów", liczymy, że w następnych latach będą organizowane kolejne jej edycje. NKDH UG redaguje – w ścisłej współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu – czasopismo naukowo-dydaktyczne „Argumenta Historica”. Utrzymujemy kontakty z licznymi organizacjami (w tym studenckimi i doktoranckimi) w innych ośrodkach naukowych.