Ochrona środowiska

 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska

  KNOŚ na moment obecny zaangażowany jest w projekty: Bałtycki Festiwal Nauki na którym poszerzamy wiedzę i świadomość słuchaczy w różnym wieku, Europejski Tydzień Zrównoważonego rozwoju podczas którego organizujemy warsztaty na temat naturalnych środków czystości czy segregacji odpadów, w konferencję Chemia-Biznes-Środowisko wraz z innymi kołami naukowymi z Wydziału Chemii, co roku wspieramy Wydział Chemii podczas Dni Otwartych promując Ochronę Środowiska oraz inne poboczne imprezy takie jak: Otwarcie Ekoparku czy warsztaty dla uczniów z liceów. Od 2017 prężnie działamy w laboratorium, aby rozwijać swoje chemiczne umiejętności oraz odwiedzamy różne miejsca np. Oczyszczalnia Ścieków w Swarzewie czy Ogród Zoologiczny w Gdańsk-Oliwa, aby poszerzać swoją wiedzę techniczną, chemiczną, jak i biologiczną.

 • Koło Ochrony Praw Zwierząt "Omnia Fera" UG

  Jesteśmy reaktywowanym w maju 2018r. ogólnouczelnianym Kołem Naukowym zajmującym się szeroko pojętą tematyką z zakresu ochrony praw zwierząt. Poczynając od zaplanowanych zbiórek artykułów pierwszej potrzeby dla schronisk i fundacji, promowaniu wydarzeń oraz wolontariatów, na wykładach i prelekcjach kończąc, mamy nadzieję coraz prężniej uczestniczyć w środowisku kół naukowym w województwie pomorskim, oraz aktywnie rozwijać się na polu pomocy zwierzętom.

 • Pro voce animalium

  Celem pracy koła jest działalność w zakresie informowania i kształtowania właściwych postaw odnośnie relacji człowieka do przyrody, szczególnie fauny, we wszelkich możliwych wymiarach – od ekologicznego począwszy na moralno-osobowościowym kończąc. Ważny w tym względzie jest udział studentów Ateneum, jako uczelni humanistycznej, w pozyskiwaniu wiedzy na temat działań organizacyjno-naukowo-wychowawczych Ogrodu Zoologicznego i włączenie się studiujących do formowania u siebie i u innych właściwej odpowiedzialności i wrażliwości na los towarzyszących człowiekowi zwierząt.

 • Studenckie Koło Naukowe Oceanografów SKNO

  Koło działa przy jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii. Siedzibą Koła jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  Misja:
  -Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
  -Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
  -Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
  -Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
  -Integracja środowiska studenckiego i naukowego.