Kryminalistyka

  • Koło Naukowe Kryminalistyk i Medycyny Sądowej „Dispecto”

    Studenckie Koło „Dispecto” jako zrzeszenie studentów ma na celu pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie kryminalistyki, medycyny sądowej i nauk pokrewnych. Członkowie Koła mają do dyspozycji pracownię Kryminalistyki I Medycyny Sądowej w której zajmują się min. ujawnianiem, zabezpieczaniem oraz identyfikacją śladów kryminalistycznych.
    Głównymi zadaniami koła są: prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, promowanie Uczelni oraz popularyzacja osiągnięć kryminalistyki i medycyny sądowej wśród Studentów. Realizacja zadań odbywa się poprzez: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji; prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji; wydawanie prac naukowo-badawczych Studentów, uczestnictwo w seminariach, konferencjach i zjazdach naukowych.

  • Modus Operandi

    Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Opiekę naukową nad kołem sprawuje dr Łukasz Cora, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii.