Historia sztuki

  • Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"

    Filmowe Koło Naukowe - Kino Europa. Dzięki nam poznasz głębszy sens filmów w aspekcie historycznym, filozoficznym oraz społecznym i nie tylko.

  • Koło Naukowe Badaczy Kultury Instytutu Historii Sztuki UG

    Za główny cel koła postawili sobie pogłębianie i uzupełnianie wiedzy jego członków. Starają się poruszać zagadnienia, które nie mogą być zrealizowane w trakcie zajęć kursowych z powodu braku możliwości lub czasu (sekcja technologiczna). Doceniają rolę teorii, jednak dążą do możliwie największej ilość zajęć praktycznych (sekcja inwentaryzacyjna), które będą pomocne podczas mierzenia się z przyszłymi zadaniami naukowymi stawianymi przed studentami. Ważne jest dla nich szerzenie świadomości o lokalnym dziedzictwie kulturowym (sekcja gdańska), jednak starają się zachować umysły otwarte także na inne kręgi kulturowe (sekcja azjatycka). Zależy im, aby koło swoimi działaniami popularyzowało historię sztuki oraz wiedzę o ochronie zabytków, ale także aby aktywizowało i integrowało środowisko studenckie. A wszystkie te cele starają się realizować przez organizację i udział w spotkaniach, wykładach i konferencjach naukowych oraz przez wycieczki i objazdy naukowe.

  • Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

    Do głównych zadań Koła należą aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska naukowego doktorantów. NKDH UG zrzesza historyków (w tym historyków prawa i wojskowości), historyków sztuki oraz archeologów. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencje naukowe oraz wygłaszają prelekcje w ramach kolejnych, corocznych edycji Wykładów Otwartych na Wydziale Historycznym UG. Członkowie NKDH UG są pomysłodawcami i współorganizatorami (razem z NKH UG) konferencji marynistycznej o ogólnopolskim zasięgu, od 2011 roku odbywającej się cyklicznie na Wydziale Historycznym UG. W roku 2018 r. zorganizowaliśmy także ogólnopolską konferencję regionalistyczną: "Polska gminna i powiatowa - Regiony na przestrzeni dziejów", liczymy, że w następnych latach będą organizowane kolejne jej edycje. NKDH UG redaguje – w ścisłej współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu – czasopismo naukowo-dydaktyczne „Argumenta Historica”. Utrzymujemy kontakty z licznymi organizacjami (w tym studenckimi i doktoranckimi) w innych ośrodkach naukowych.