Archeologia

  • Koło Naukowe Studentów Archeologii UG

    Koło Naukowe Studentów Archeologii powstało z inicjatywy studenckiej zaraz po utworzeniu archeologii na UG. Po krótkiej przerwie działalność KNSA została reaktywowana w marcu 2012 roku. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego. Od czasu reaktywacji do celów statutowych KNSA należą: poszerzanie zainteresowań naukowych wśród studentów UG, integracja studentów różnych roczników i różnych kierunków studiów, współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza granicami, popularyzacja archeologii jako nauki oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego Pomorza. W ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii działają obecnie trzyn ekcje: archeologii eksperymentalnej, archeologii podwodnej i rysunkowa. Członkowie Koła swoją wiedzę i ciekawość poszerzają poprzez warsztaty tematyczne, wycieczki, wizyty w instytucjach badawczych i muzealnych oraz organizowanie wykładów. W semestrze letnim KNSA organizuje wykłady w ramach projektu "Archeologia Pomorza". KNSA zorganizowało także konferencję studencką pt. "Stan i Perspektywy Badań Archeologicznych na Pomorzu".

  • Naukowe Koło Doktorantów Historii UG

    Do głównych zadań Koła należą aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska naukowego doktorantów. NKDH UG zrzesza historyków (w tym historyków prawa i wojskowości), historyków sztuki oraz archeologów. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencje naukowe oraz wygłaszają prelekcje w ramach kolejnych, corocznych edycji Wykładów Otwartych na Wydziale Historycznym UG. Członkowie NKDH UG są pomysłodawcami i współorganizatorami (razem z NKH UG) konferencji marynistycznej o ogólnopolskim zasięgu, od 2011 roku odbywającej się cyklicznie na Wydziale Historycznym UG. W roku 2018 r. zorganizowaliśmy także ogólnopolską konferencję regionalistyczną: "Polska gminna i powiatowa - Regiony na przestrzeni dziejów", liczymy, że w następnych latach będą organizowane kolejne jej edycje. NKDH UG redaguje – w ścisłej współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu – czasopismo naukowo-dydaktyczne „Argumenta Historica”. Utrzymujemy kontakty z licznymi organizacjami (w tym studenckimi i doktoranckimi) w innych ośrodkach naukowych.

  • Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG

    Koło zajmuje się pogłębianiem i szerzeniem wiedzy w zakresie archeologii śródziemnomorskiej oraz pracą naukowo-badawczą w tej oraz pokrewnych dziedzinach. Współpracujemy z różnymi instytucjami badawczymi, organizujemy szereg wydarzeń promujących archeologię śródziemnomorską oraz naszą uczelnię, warsztatów, jeździmy też na wykopaliska czy wyjazdy dydaktyczno-naukowe. Koło ma charakter międzywydziałowy, zatem z radością powitamy każdego studenta UG, który byłby zainteresowany archeologią śródziemnomorską.